Grup62

Política de privacidad

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Edicions 62 S.A., amb CIF A-08148991, serà la responsable de les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web, com també de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts de resultes de la relació que vostè mantingueu amb nosaltres i dels derivats dels vostres hàbits de navegació i consum. L’esmentada companyia es troba a Avinguda Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, i us hi podeu posar en contacte a través de l’adreça electrònica info@grup62.com.

Igualment, us podeu posar en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant un escrit adreçat a dpo@planeta.es o a Grupo Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Edicions 62 S.A. tractarà les vostres dades personals amb el propòsit de gestionar la relació que manteniu amb nosaltres, com també per enviar-vos comunicacions comercials per qualsevol mitjà, fins i tot una vegada finalitzada la relació amb Vostè, per mantenir-vos informat sobre productes i serveis nostres similars als que vau sol·licitar.

Així mateix, us informem que, per poder-vos oferir productes i serveis de Edicions 62 S.A. o de terceres empreses ajustats als vostres interessos, com també per millorar la vostra experiència d’usuari de la nostra pàgina web, elaborarem un «perfil comercial» basat tant en la informació que ens hàgiu facilitat com en la informació derivada dels vostres hàbits de consum i navegació, i l’obtinguda de les xarxes socials.

Addicionalment, les vostres dades personals i perfil comercial es cediran a la resta d’empreses del Grupo Planeta perquè us remetin comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis o els de terceres empreses pertanyents o alienes al Grupo Planeta, amb l'elaboració per aquest motiu, al seu torn, del seu propi perfil comercial amb les esmentades dades i perfils, a més de les vostres dades i perfils que ja tingués o hagués obtingut, tot plegat perquè les esmentades comunicacions siguin del vostre interès i s’ajustin als vostres gustos, hàbits de consum i navegació, i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, per tant, l’encreuament de bases de dades de les diferents empreses del Grupo Planeta i el seu perfeccionament.

Podeu consultar la llista d’empreses del Grupo Planeta al següent enllaç: www.planeta.es. Les esmentades empreses desenvolupen l’activitat als sectors editorial, de formació, cultura, lleure, col·leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria.

En tot cas, les terceres empreses alienes al nostre grup, de les quals, si escau, us enviarem comunicacions comercials, seran les que desenvolupin l’activitat als mateixos sectors que les empreses del Grupo Planeta i que han estat indicats anteriorment, o en els sectors de telecomunicacions, bancari i financer, viatges, tecnologia i activitats jurídiques.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Tant les dades personals proporcionades com les obtingudes a través de la vostra navegació i els vostres hàbits de consum, a més del perfil comercial obtingut, es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina legitimitat tenim per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució i el manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, a més del consentiment exprés que, si escau, ens hàgiu facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers, l’elaboració de perfils comercials i la cessió d’aquestes dades i perfils a la resta d’empreses del Grupo Planeta amb les finalitats indicades a l’apartat anterior «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?».

Us informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en aquesta pàgina web, les sol·licitades telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir l’esmentada relació. En tot cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, a més de l’elaboració de perfils comercials i la cessió d’aquests perfils i de les vostres dades personals a terceres empreses del Grupo Planeta, són tractaments addicionals que es basen en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni el manteniment de la relació que manteniu amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Únicament en el cas que ens doneu el vostre consentiment en aquest sentit, les vostres dades personals i, si escau, el vostre perfil comercial es comunicaran a la resta d’empreses del Grupo Planeta amb les finalitats indicades al punt «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?» d’aquesta política de privacitat. Podeu consultar la llista d’empreses del Grupo Planeta al següent enllaç: www.planeta.es.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Edicions 62 S.A. tractem dades personals que us concerneixin o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recopilar.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. Edicions 62 S.A.  deixarà de tractar les dades, llevat que sigui per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagin facilitat, i també a transmetre-les a un altre responsable.

Els interessats podran exercir aquests drets i la seva revocació en qualsevol moment dels consentiments donats mitjançant una carta adreçada a Edicions 62 S.A., Apartat de Correus 221 de Barcelona o remetent un correu electrònic a lpd@grup62.com. En aquest sentit us informem que teniu a la vostra disposició models d’exercici dels drets esmentats a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

Quan l’interessat ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no hem satisfet com cal l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació la podrà presentar davant l’esmentada autoritat mitjançant diferents opcions que ofereix la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.